Hero Beteende

Utmanande beteenden i förskolan

Vi blir ofta kontaktade av förskolor med frågeställningen utmanande beteenden och önskemål om stöd. Nedan har vi sammanfattat information om begrepp och förslag på hur man kan tänka kring utmanande beteenden hos barn.

Det finns som vanligt inga snabba lösningar utan ett gediget och långsiktigt arbete. Det kräver att man lyfter blicken från det konkreta beteendet och situationen det uppstår i, och se individen bakom beteendet, se sig själv i den utmanande situationen och i relation till barnet och hela barngruppen. Det är viktigt att reflektera över barnets känslor men också känslorna som väcks hos omgivningen, titta på helheten på ett förutsättningslöst och konstruktivt sätt och med en stor nypa nyfikenhet.

Vad är ett beteende?

Med begreppet beteenden menas alla handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ och även det personen känner och tänker och hens sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning.

Vad är ett utmanande beteende?

Begreppet är en översättning från engelskans “challenging behaviour” som används ofta i modern forskning och litteratur och har ersatt de tidigare begreppen beteendeproblem och problemskapande beteenden.

För att man ska definiera det som ett utmanande beteende ska beteendet ha en negativ påverkan i personens vardag samt begränsa personens utveckling, livskvalité och dennes samspel med andra människor.

När vi pratar om mänskligt beteende är det viktigt att lyfta några olika psykologiska perspektiv som har försökt att beskriva människans beteenden.

Psykologiska perspektiv och teorier:

  • BEHAVIORISTISKT PERSPEKTIV – fokuserar på hur individen formas av omgivningen.
  • PSYKODYNAMISKT PERSPEKTIV – barnets medfödda behov ställs mot omgivande samhällets krav. Det perspektivet har sina rötter i Sigmund Freuds teori Psykoanalysen och utgår från att det alltid finns orsaker till människors beteenden men att personen sällan är medveten om det utan det är medfödda behov och drifter som styr våra handlingar.
  • HUMANISTISKT PERSPEKTIV – tror på den goda människan och hennes förmåga att ta ansvar för sina handlingar och att göra intelligenta val om omgivningen ger rätt förutsättningar.
  • BIOLOGISKT PERSPEKTIV – förklarar människans beteenden, tankar och känslor med kroppsliga processer, hormoner och signalsubstanser.

Med tiden har det tillkommit även flera olika perspektiv som har på ett eller annat sätt sitt ursprung utifrån de ovan.

Eftersom utmanande beteenden kan leda till olika negativa konsekvenser både för det enskilda barnet och också för dess omgivning är det viktigt att fundera kring beteendets funktion.

Beteendets funktion

För att hitta ett konstruktivt förhållningssätt och bemötande i situationen då beteendet uppstår behöver vi alltid börja med att försöka förstå beteendets funktion. Beteendet fyller alltid en funktion för barnet. Enligt Socialstyrelsen kan ett utmanande beteende “ses som ett sätt att kommunicera att allt inte står rätt till, om än omedvetet.”  www.socialstyrelsen.se

Barnet kan bete sig på ett visst sätt för att få något konkret (ätbart, föremål, aktivitet), få uppmärksamhet eller undvika något som är kravfyllt eller obehagligt. Beteendet kan också vara en form av självstimulering genom att det leder till en sensorisk upplevelse (t ex bita på olika saker, gnissla med tänderna, snurra med kroppen etc). Olika beteenden kan ibland ha samma funktion och tvärtom, samma beteende – olika funktioner (t ex skriker = protest, uppmärksamhetssökande eller självstimulering).

Utöver det konkreta beteendet och situationen det uppstår i behöver vi också titta på helheten, barnets styrkor och utmaningar, eventuella brister på färdigheter i jämförelse med jämnåriga.

Att se helheten (Underskott och överskott av beteenden)

Inom TBA (tillämpad beteendeanalys) talar man om underskott och överskott av beteenden. Underskott är bristen på vissa färdigheter, beteenden som vi vill se mer av hos barnet (t. ex: kan inte kommunicera, förstår inte sin omgivning, tar inte kontakt med andra barn, kan inte imitera, kan inte sysselsätta sig själv, har bristande uppmärksamhet, etc).

Överskott av beteenden är beteendena som barnet har för mycket av i jämförelse med jämnåriga (t ex: skriker, puttas, slå sig själv, sitter tyst för sig själv, biter sig i handen etc). Dessa beteenden upplevs oftast från omgivningen som utmanande.

För ett framgångsrikt pedagogiskt arbete med utmanande beteenden krävs en helhetsplan där man arbetar i första hand med barnets underskottsbeteenden, d v s med ny inlärning och utveckling av barnets färdigheter men även att arbetslaget/nätverket kring barnet pratar ihop sig kring hur man kan arbeta förbyggande för att förhindra att beteendet uppstår.

Kartläggning och beteenderegistrering

Genom en noggrann problembeskrivning och mål, observation och informationsinsamling samt funktionell analys kan man utforma en välfungerande beteendestödsplan. Att ge sig tid att observera, skriva ner och analysera är av stor vikt! Det är vanligt att vi går för snabbt fram och vidare till att åtgärda utan en tydlig plan. Det är också vanligt att alla i arbetslaget inte är “med på tåget” och ibland inte ens överens om hur vi ska förhålla oss till barnet och varför. Det leder ofta till upprepade misslyckanden för både det enskilda barnet och pedagogerna/nätverket.

Beteendestödsplan

Planen bör omfatta:

  • Tydligt formulerade relationsbyggande aktiviteter i andra situationer under dagen för att öka barnets trygghet, självförtroende och känslan av att lyckas.
  • Ny inlärning och utveckling av de färdigheter som barnet har underskott av.
  • Alternativa beteenden som ersätter barnets utmanande beteende men fyller samma funktion för barnet.
  • Plan för genomtänkt pedagogiskt bemötande i situationerna när överskottsbeteendet uppstår.

Förslag på litteratur att fördjupa sig i ämnet:

“Positivt beteendestöd i omsorg och skola” Peter Karlsson

“Problemskapande beteenden” Bo Hejiskov Elvén

“Beteendeproblem i förskolan” Bo Hejiskov Elvén & David Edfelt

“Att förstå och påverka beteendeproblem” Olle Wadström

SpecialLogoPed har utbildning inom TBA (tillämpad beteendeanalys), IBT (Intensiv Beteendeterapi) och har mångårig erfarenhet av att arbeta med förskolebarn med utmanande beteenden. Vi arbetar dagligen både med enskilda barn på individnivå och genom att handleda arbetslag och föräldrar. Vi kan vara behjälpliga med kartläggning och förslag på beteendestödsplan som är anpassad efter barnet och förskolans förutsättningar.

Lycka till med ert viktiga arbete och välkomna att höra av er!