Hero Grundbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp

för extraordinära stödåtgärder

Här har vi sammanfattat det viktigaste om att ansöka om tilläggsbelopp. Det är många förskolor som står inför det varje termin och varje gång är det en utmaning att samla in all information och dokumentation som behövs. Därför är det en fördel om man har börjat i god tid och har planerat inför det så snart man identifierar att ett barn i förskolegruppen har behov av extra stöd. Att ansöka om tilläggsbelopp för ett barn kommer inte i början av processen utan är ett senare steg efter att olika anpassningar har provats och utvärderats.

Begrepp och vad är skillnaden mellan särskilt stöd och extraordinärt stöd?

Grundbeloppförskolan ska inom ramen för grundbeloppet kunna ge stöd åt flertalet barn. Den fristående förskolan ska på samma sätt som en kommunal förskola kunna anpassa sin organisation och undervisning så att hänsyn tas till barnens behov och förutsättningar.

Särskilt stöd (ingår i grundbeloppet) – ledning och stimulans till alla barn. När ledning och stimulans inte räcker behöver förskolan ge mer ledning och stimulans och anpassa undervisningen utifrån barnets behov. 

Extraordinärt stöd (tilläggsbelopp)Insatser utöver det särskilda stödet som väsentligt skiljer sig från åtgärder som ryms inom grundbeloppet. 

Vad innefattar särskilt stöd och vad ingår i grundbeloppet?

 • Förskollärare ger ledning och stimulans till alla barn.
 • När ledning och stimulans inte räcker behöver förskolan ge mer ledning och stimulans och anpassa utifrån barnets behov. 
 • Förskolans verksamhet ska utformas utifrån barns unika behov.
 • Särskilt stöd bör utgå från analys av en strukturerad pedagogisk kartläggning och dokumenteras i en handlingsplan som ska utvärderas regelbundet. Särskilt stöd kan till exempel vara personalförstärkning, specialpedagogisk handledning till personalen eller färre antal barn i barngruppen.
 • Handlingsplanen ska vara förankrad hos barnets föräldrar. 

Vad innefattar extraordinära stödåtgärder?

 • Insatser utöver det särskilda stödet.
 • Omfattande åtgärder som väsentligt avviker från det förskolan ska göra inom grundbeloppet.

Slutsatsen blir att det finns ett stort tolkningsutrymme men något som är väldigt viktigt är att kartläggning, anpassningar och särskilt stöd behöver vara väl dokumenterat och utvärderat och ligga till grund för ansökan om extraordinära stödåtgärder. 

Inför ansökan om tilläggsbelopp
Rätt till särskilt stöd i förskolan

Bilden och texten är hämtade från: https://www.skolverket.se

Exempel på omfattande stöd:

 • Tekniska hjälpmedel 
 • Särskilda läromedel 
 • Assistenthjälp 
 • Anpassning av förskolans lokaler 
 • För barn med stora inlärningssvårigheter (språkliga och sociala faktorer) – specialpedagogiska insatser, insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie verksamheten. 

Viktiga dokument vid ansökan:

 • Kartläggning på individ -, grupp- och organisationsnivå. 
 • Handlingsplan samt dokumenterad utvärdering.
 • Samla in befintliga, relevanta dokument via vårdnadshavare, från barnhälso- och sjukvård att komplettera er ansökan med. I Göteborg ska alla bilagor vara undertecknade av vårdnadshavare. 
 • För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära krävs att stödbehovet och de insatta stödåtgärderna är frekventa och kontinuerliga. 
 • Här är samarbetet med vårdnadshavarna extra viktigt! 
För vem är tilläggsbeloppet lämnat

Texten är hämtade från: https://goteborg.se

Tips inför ansökan:

 • Beskriv detaljerat hur det extraordinära stödet ska utformas och även en preliminär kostnad för detta om det är möjligt. 
 • Beskriv barnets behov av stöd moment för moment. 
 • Använd dokumentation från t ex specialpedagogisk kartläggning, observation eller handledning. 

Ex. matsituationen. Trots följande anpassningar: ….. har X fortsatt behov av stöd som t ex. Behöver stöd att sitta på och stanna kvar på sin plats, vissa dagar behöver en pedagog gå iväg med X och sitta i ett annat rum, matas, dela maten, kommunicera, ta mer av maten, förberedas inför övergång efter måltid etc.

När ska man ansöka?

Olika kommuner har olika ansökningsperioder men oftast ansöker man terminsvis. Viktigt att ansöka i god tid då tilläggsbeloppet inte betalas ut retroaktivt.  

Informationen ovan är inhämtat i första hand från https://www.skolverket.se/ och har sammanfattats av oss på SpecialLogoPed. 

Vi kan vara behjälpliga vid kartläggning av enskilda barns behov och bistå med skriftligt förslag på åtgärder både i form av särskilt stöd som omfattas av grundbeloppet och även extraordinärt stöd enligt tilläggsbeloppet.